Ens preocupa la vostra privadesa

Som BARCELONA TECH CITY, una associació privada sense ànim de lucre, oberta al conjunt de l’ecosistema tecnològic local i internacional amb base a Barcelona; una iniciativa impulsada per emprenedors d’aquesta ciutat que treballa amb: emprenedors, empreses emergents, empreses consolidades, inversors, incubadores, acceleradores i company builders, universitats, escoles de negocis, mitjans de comunicació, administracions públiques i altres agents (en endavant, anomenada de manera col·lectiva i indistintament «BARCELONA TECH CITY», «nosaltres», «nostre», «ens» o «-nos»).

Considerem important la privadesa de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web http://www.barcelonatechcity.com/ (en endavant, el «lloc web») com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del lloc web, les dades dels quals són tractades per BARCELONA TECH CITY com a part de la prestació de serveis (des d’ara i conjuntament «vós»o l’«usuari»i, de forma plural, «vostès»o els «usuaris»). En aquest sentit, BARCELONA TECH CITY es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, BARCELONA TECH CITY complirà les premisses establertes en la legislació vigent, i en concret, de conformitat amb l’establert en el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, de 11 de julio, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), en el referent al manteniment de la confidencialitat i tractament de dades personals facilitades voluntariament pels usuaris d’aquesta pàgina Web.

Basant-se en tot l’anterior, BARCELONA TECH CITY informa de la seva Política de Privadesa, per tal de fer conèixer als usuaris com funciona el tractament de les seves dades i descriure els principis fonamentals sobre protecció de dades personals que s’apliquen. Tot i això, certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals que prevalguin sobre aquesta Política de Privadesa.

En relació amb l’anterior, instem tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privadesa a fi d’informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per protegir les dades personals. Això també els servirà per conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a aquests dades.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni al lloc web i si en un futur BARCELONA TECH CITY desitgés utilitzar-la per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem el seu consentiment, si fos necessari.

En utilitzar el nostre lloc web, confirmeu que heu llegit i accepteu aquesta Política de Privadesa, la nostra Política de Cookies i el nostre Avís Legal.

 

 1. Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament:ASSOCIACIÓ BARCELONA TECH CITY, amb CIF G-65.995.573 i domicili a Plaça de Pau Vila, 1, Bloc A, Planta 3, Porta 3A3, 08003 – Barcelona i adreça electrònica de contacte gdpr@barcelonatechcity.com;

 1. Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden fer ús dels drets següents:

En cas que hàgiu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podreu retirar-lo quan vulgueu, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que formin part del seu perfil es cancel·laran. Així mateix, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè BARCELONA TECH CITY pugui prestar els serveis del lloc web, BARCELONA TECH CITY es veurà obligada a donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari i procedirà a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part de l’usuari.

Per exercir els seus drets, els usuaris hauran d’enviar una comunicació per escrit al domicili social de BARCELONA TECH CITY o a l’adreça electrònica indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privadesa, incloent en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificador equivalent.

 1. Com podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Podeu utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anteriordirigint-vos a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-ides-idphp .php).

Reclamació davant l’Autoritat de Control: Si considereu que BARCELONA TECH CITY tracta les vostres dades personals de manera inadequada, podeu dirigir les vostres reclamacions al responsable de seguretat de BARCELONA TECH CITY o a l’Autoritat de Control corresponent. A Espanya cal dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. En quins casos demanem dades personals sobre l’usuari i de quin tipus són?

D’acord amb aquesta Política de Privadesa, es considera «dada personal»: qualsevol informació que us identifiqui o pugui utilitzar-se per identificar-vos, com ara el vostre nom, adreça, número de telèfon o adreça electrònica.

Si decidiu proporcionar-nos les vostres dades personals, BARCELONA TECH CITY podrà disposar de les dades següents:

a) Dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari:

Aquestes dades són tractades en els casos següents: quan interaccioneu amb BARCELONA TECH CITY o els nostres representants; quan participeu o demaneu que se us consideri per participar en activitats relacionades amb BARCELONA TECH CITY, com ara prestacions de serveis o enquestes en línia sobre els nostres serveis o activitats; quan interaccioneu amb el lloc web i se us sol·liciti que proporcioneu dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privadesa i a la Política de Cookies; o en inscriure-us al nostre lloc web o utilitzar-ne certes funcionalitats sense inscriure-us, com ara participar en els nostres serveis interactius.

b) Dades personals que el nostre lloc web obté del vostre ordinador o dispositiu electrònic:

Per a més informació sobre l’ús de cookies per part de BARCELONA TECH CITY, consulteu la nostra Política de Cookies.

 1. Com fem servir les dades personals dels usuaris?

BARCELONA TECH CITY comunica als usuaris als quals s’apliqui que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificades en el Registre d’Activitats de Tractament, amb titularitat de BARCELONA TECH CITY, i s’utilitzaran amb la finalitat de:

 1. Per què tractem les vostres dades de caràcter personal?

BARCELONA TECH CITY pot tractar les vostres dades personals basant-se en qualsevol de les bases legals següents: (A) fins comercials legítims; (B) quan hàgiu donat el vostre consentiment; (C) quan sigui necessari per complir les obligacions legals i reglamentàries de BARCELONA TECH CITY i (D) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual sigueu part.

FINS COMERCIALS LEGÍTIMS DE BARCELONA TECH CITY ACTIVITATS DE TRACTAMENT
-Activitats professionals de BARCELONA TECH CITY.

 

-Promoció i avaluació dels serveis de BARCELONA TECH CITY.

 

-Interacció amb el personal de BARCELONA TECH CITY.

 

-Participació en reunions, conferències i convencions professionals.

 

-Resposta a sol·licituds d’informació tècnica i operativa del lloc web, o relacionades amb els serveis oferts per BARCELONA TECH CITY.

 

-Identificar-vos i contractar-vos com a usuari, soci o partner.

 

 

GESTIONAR I COMPLIR UN CONTRACTE
Per gestionar la vostra subscripció en virtut de l’Avís Legal en el nostre lloc web o qualssevol altres documents subscrits per l’usuari (ja sigui com a usuari o soci/partner de BARCELONA TECH CITY).

 

COMPLIR LES OBLIGACIONS LEGALS I REGULADORES
Qualssevol obligacions que siguin aplicables i estiguin en vigor en cada moment.

 

CONSENTIMENT
Prestat pel propi usuari per a la captació i tractament de les seves dades personals.
Transparència si no hi ha normativa local.

 

 1. Qui podrà accedir a les vostres dades de caràcter personal?

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que hàgiu proporcionat al nostre lloc web i pugui identificar-vos directament o indirectament.

 1. On es tracten les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY l’informa que, a conseqüència de la contractació del servei d’allotjament i manteniment del servidor on s’allotja el programa de gestió de negocis (ZOHO) por parteix de BTC, les seves dades podran ser transferits al proveïdor de serveis situat fora de l’Espai Econòmic ZOHO CORPORATION (“Zoho US”) situada en 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, Califòrnia 94588, els EUA i poden ser accedits sobre una base de necessitat de funciones de suport proporcionades por ZOHO CORPORATION PVT. LTD (“Zoho India”) situada en Estancia IT Park, Parcel·la Núm. 140 i 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India. En aquest sentit, l’informem que BTC ha signat con “Zoho Group”(Zoho US i Zoho India) les clàusules contractuals tipus adoptades por la Comissió, oferint  les garanties adequades respecte a les transferències internacionals de dades conseqüència de la contractació d’aquest proveïdor.

En cas que es realitzin altres transferències internacionals de les seves dades, serà prèviament informat. En aquest supòsit, la transferència internacional serà realitzada a destinataris en països que comptin con un nivell de protecció adequat al de la Unió Europea. En cas que alguns d’aquests destinataris es trobin en tercers països con els quals no existeixi una decisió d’adequació de la Comissió Europea, ni ofereixin garanties adequades que avalen un nivell de protecció adequat, BTC garantirà la protecció de les seves dades mitjançant la signatura de les clàusules contractuals tipus aprovades por la Comissió Europea.

Per obtenir més informació sobre l’ús dels models de contracte per part de BARCELONA TECH CITY, poseu-vos en contacte amb nosaltres a general@barcelonatechcity.com.

 1. Com protegim les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY manté els nivells de seguretat en la protecció de les vostres dades requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i altres normatives correlatives d’aplicació i en vigor en cada moment, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web.

En qualsevol cas, BARCELONA TECH CITY prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 1. Durant quant de temps conservarem les vostres dades personals?

BARCELONA TECH CITY processa les vostres dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats que estableix aquesta Política de Privadesa, així com per conservar la vostra informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per a això està determinat per:

Tingueu present que en alguns casos BARCELONA TECH CITY està obligada a conservar algunes de les vostres dades.

 1. Confidencialitat

Elsprofessionals que treballen a BARCELONA TECH CITY i que puguin tenir algun tipus d’intervenció jurídica en els serveis prestats a l’usuari es comprometen a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que es pugui utilitzar per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada al compte d’associat i als serveis contractats a BARCELONA TECH CITY, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat ni la seva durada.

 1. Xarxes socials

BARCELONA TECH CITY té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, a les quals actua com a responsable del tractament pel que fa a les dades publicades per BARCELONA TECH CITY.

BARCELONA TECH CITY tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de BARCELONA TECH CITY, podrem informar els nostres seguidors, a la xarxa social corresponent, de les nostres activitats, esdeveniments i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

BARCELONA TECH CITY no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 1. Categoria especial de dades personals

No recollirem ni processarem cap dada personal especialment sensible o inclosa en la categoria especial de dades personals dels usuaris, llevat que el propi usuari ens l’hagi proporcionada explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences (religioses, filosòfiques o de naturalesa similar), afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per als fins exclusius d’identificació d’una persona física, i dades sobre salut, vida sexual o orientació sexual.

 1. Política sobre ús infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de setze (16) anys sense l’autorització dels pares o un tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si com a pares o representants legals considereu que els vostres fills ens han remès dades personals sense el vostre consentiment, us podeu posar en contacte amb nosaltres a general@barcelonatechcity.com.

 1. Màrqueting directe

No utilitzarem les dades personals d’usuaris per a fins de màrqueting directe sense el vostre consentiment previ exprés.

Si en algun moment decidiu deixar de rebre informació comercial o promocional de BARCELONA TECH CITY, podeu, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-vos de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-vos al tractament futur de les vostres dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a general@barcelonatechcity.com, incorporant el text «opt-out» (donar-se de baixa) a l’assumpte del correu electrònic. També podeu utilitzar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebeu per part de BARCELONA TECH CITY.

Recordeu que, encara que decidiu no subscriure-us o us doneu de baixa dels correus electrònics promocionals o dels butlletins d’informació, pot ser que seguim necessitant mantenir la comunicació en referència a informació important d’índole no comercial, com ara solució de problemes, inactivitat o baix ús, detecció i prevenció d’errors o, en general, compliment de l’Avís Legal i/o els Termes i Condicions del lloc web.

 1. Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l’elaboració de perfils (profiling),llevat que ens hàgiu autoritzat explícitament perquè ho fem. En aquest cas, us informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d’aquest tractament que us afectin.

 1. Enllaços a altres llocs web

Als llocs web de BARCELONA TECH CITY hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a l’usuari. No obstant això, tingueu present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis d’aquests llocs web ni som responsables de les seves polítiques de privadesa. Us recomanem que tingueu en compte i llegiu les polítiques de privadesa de tots els llocs web que visiteu. Recordeu que allò que s’indica en aquesta Política de Privadesa només s’aplica a les dades que recull i/o tracta BARCELONA TECH CITY.

 1. Modificacions i integritat de la nostra Política de Privadesa

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableixi la Política de Privadesa que estigui en vigor en el moment en què obtinguem les vostres dades de caràcter personal. BARCELONA TECH CITY es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privadesa, publicant aquestes modificacions en el nostre lloc web. Per aquest motiu, us recomanem que el visiteu cada vegada que accediu a la Política de Privadesa. Si en algun moment decidíssim utilitzar les dades personals de manera diferent al que s’hagués declarat en el moment de la seva obtenció, us ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem de la vostra adreça electrònica. En aquell moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hàgiu facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privadesa.

En cas que qualsevol clàusula d’aquesta Política de Privadesa fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades i conservaran plenament la seva validesa i vigència, de conformitat amb la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Vols ser membre de Barcelona Tech City?
Més info
This website is also available in English. Click on this message to view the English version.